Doğu Mah. Değerli Sk. No:20 D:6 PENDİK/İSTANBUL
+90 216 375 05 72
info@siriuskalite.com

Sirius Kalite, Eğitim Ve Danışmanlık

Kalitede Yol Gösterici Yıldızınız

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Bugünün dünyasında tüm isteklere ulaşmak kolaylaşmış, globalleşen dünya küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı bir adım öne geçmenin önem taşıdığı ekonomik bir yarışa sokmuştur. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama, satış ve sonrasıdaki hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardı, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren müşteriler tarafından en çok istenen en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standardlar haline gelmiştir.

ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardı, kaliteye önem verdiğinizi ve kalite ihtiyaçlarını karşılayabileceğinizi müşterinize kanıtlayacak ve  etkin bir kalite yönetim sistemini nasıl kurabildiğinizi, dokümante edebildiğinizi ve sürekliliğini sağlayabildiğinizi gösterecektir.

Kurumların yönetiminde, bireylerin kişisel yöntemlerine bağımlı olmadan, kurumun kendi yöntemlerini üretmesi ve işlerin aksamadan yürümesi için gerekli yapı ve süreçleri oluşturması esastır. Bu aynı zamanda kurumsallaşmanın da tanımıdır. ISO 9001 Standardını uygulayan firmalar kurumsallaşma için önemli bir mesafe kat etmiş demektir.

ISO 9001:2015 Standardında önemli noktalardan bir tanesi de risk temelli düşünmedir.

Risk Temelli Düşünme

Standartta Girdilerin çıktılara dönüştürülmesi için kaynak harcayan, birbirleri ile etkileşim içindeki sıralı faaliyetler bütünü “süreç” olarak tanımlanır. Kurumlar bünyesinde Süreç Yönetimi uygulamaları kurumsal altyapıyı desteklemesi açısından önemli bir kavramdır. Henüz kurumsallaşmasını tamamlamamış veya çok kurumsal olan ve büyüklüğü ile artık hantal hale gelmiş şirketler de dahil, tüm organizasyonlar iş yapış şekillerini mutlaka periyodik aralıklarla gözden geçirmek ve günün koşullarına göre tekrar tanımlamak zorundadırlar.  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Şartları beraberinde risk bazlı bir süreç yönetim sistemini getirmiştir.

Risk temelli düşünme, etkin bir kalite yönetim sistemine erişmek için esastır. Risk temelli düşünme kavramı, örneğin, potansiyel uygunsuzlukları yok etmek için önleyici faaliyetlerin gerçekleşmesi, oluşan herhangi bir uygunsuzluğun analizi ve uygunsuzluğun etkisine uygun faaliyetleri gerçekleştirerek yeniden oluşmasını önlemek dahil bu standardın önceki baskılarında zımnen yer almaktaydı.

Bu standardın şartlarını sağlamak için kuruluşun, risk ve fırsatları belirlemek amacıyla faaliyetleri planlaması ve uygulaması gerekir. Risk ve fırsatların belirlenmesi, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması, iyileştirilmiş sonuçlara erişim ve olumsuz etkileri önlemek için bir temel oluşturur.

Fırsatlar, amaçlanan bir sonuca erişmek için olumlu bir durumun sonucu olarak ortaya çıkabilir; örneğin, kuruluşun müşterileri etkilemesi, yeni ürün ve hizmetler geliştirmesi, atığı azaltması veya verimliliği artırmasına katkı sağlar. Fırsatları belirleme faaliyetleri, ilgili risklerin değerlendirmelerini de kapsayabilir. Risk, belirsizliğin etkisidir ve böyle bir belirsizlik olumlu veya olumsuz etkilere sahip olabilir. Bir riskten kaynaklanan olumlu bir sapma, fırsat oluşturabilir ancak riskin bütün olumlu etkileri fırsat ile sonuçlanmaz.

ISO 9001 Yararları;

 •  Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
 •  Kârın artmasını,
 •  Verimliliğin ve pazar payının artmasını,
 •  Etkin bir yönetimi,
 •  Risk bazlı düşünerek önlem almayı,
 •  Maliyetin azalmasını,
 •  Çalışanların tatminini,
 •  Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
 •  Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
 •  İadelerin azalmasını,
 •  Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını,
 •  Performans takibi ve veri analizini,
 •  Sürekli iyileştirmeyi,
 •  Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilirliği sağlamaktadır.